การลา แบบใบลาพักผ่อน  
  แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  
  แบบใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอดบุตร  
  แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์  
  แบบใบขอยกเลิกวันลา  
  หนังสือขอลาออกจากราชการ  
     
ไปต่างประเทศ แบบคำขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ  
     
ย้าย / โอน ใบขอย้าย  
  บันทึกประกอบการขอย้าย / โอน  
     
ประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มต่าง ๆ  
     
ขอมีบัตรข้าราชการ คำขอมีบัตรข้าราชการ  
     
กบข

กบข

 
     
เบ็ดเตล็ด หนังสือยินยอมให้บุคคลอื่นถ่ายสำเนาประวัติ(ก.พ.7)  
  แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  
  แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์  
  และเภสัชกร ฯ โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ฯ  
  ใบรับรองแพทย์ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  
     
บันทึกผลการปฏิบัติราชการ บันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ