ระเบียบฯ ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  ว 121/2555 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
  เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
  ว 275/2554 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์(ฉบับ 7) พ.ศ.2552
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พ.ศ.2552
  การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
     
     
 
  ระเบียบฯ ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556