เหรียญจักรพรรดิ์มาลา        
พ.ศ.2555   พ.ศ.2554   พ.ศ.2553   พ.ศ.2552
พ.ศ.2551   พ.ศ.2550   พ.ศ.2549   พ.ศ.2548
พ.ศ.2547   พ.ศ.2546   พ.ศ.2545   พ.ศ.2544
พ.ศ.2543   พ.ศ.2542   พ.ศ.2541   พ.ศ.2540
พ.ศ.2539   พ.ศ.2538   พ.ศ.2537   พ.ศ.2536