การรับสมัครและสอบคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2552

( ระบบAdmission กลาง ) จังหวัดระนอง

………………………………………….

                               

                                ด้วยจังหวัดระนองได้รับจัดสรรการรับสมัครและสอบคัดเลือก โดยระบบAdmission กลางเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2552  ดังนี้

กลุ่มบุคคลทั่วไป

 

หลักสูตร

จำนวน

สถานที่รับสมัคร

สถานศึกษา

1

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี )

2

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

สุราษฎร์ธานี www.bcnsurat.ac.th

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

สุราษฎร์ธานี

2

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์ ( 4 ปี )

1

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดตรัง www.scphtrang.ac.th

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดยะลา

3

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต(4ปี)

1

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดตรัง www.scphtrang.ac.th

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดยะลา

4

ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร

การแพทย์(พยาธิคลินิก) ( 2 ปี )

1

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

www.kmpht.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

5

ประกาศนียบัตรเวชระเบียน

( 2 ปี )

2

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

www.kmpht.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาธารณสุขศาสตร์

( สาธารณสุขชุมชน )   ( 2 ปี )

1

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดตรัง  www.scphtrang.ac.th

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดตรัง

7

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาธารณสุขศาสตร์

( ทันตสาธารณสุข )   ( 2 ปี )

1

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดตรัง www.scphtrang.ac.th

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดตรัง

8

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

แพทย์แผนไทย  ( 3ปี )

5

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดตรัง www.scphtrang.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

9

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เวชกิจฉุกเฉิน (2 ปี )

1

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดตรัง www.scphtrang.ac.th

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดตรัง

- 2 -

2. การรับสมัคร

                - สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  16  มีนาคม –18  เมษายน  2552 ( ในวันและเวลาราชการ )

ณ วิทยาลัยที่กำหนด

                - สมัครทางไปรษณีย์วันที่ 16  มีนาคม – วันที่ 10  เมษายน  2552  ณ วิทยาลัยที่กำหนด

                - สมัครทาง Website ของวิทยาลัย ระหว่างวันที่  16  มีนาคม- 18  เมษายน 2552 เฉพาะวิทยาลัย

ที่เปิดให้สมัครทาง Website เท่านั้น

 

3. คุณสมบัติที่สำคัญ

                1. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดระนองไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมายมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดระนองไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

                2. ผู้สมัครมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีและไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

                3. เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 145 เซนติเมตรสำหรับหลักสูตรอื่นๆไม่จำกัดส่วนสูง

                4. ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2552และไม่เป็นภิกษุหรือสามเณรตามคำสั่งมหาเถรสมาคมฯ

                5. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนและครบตามเกณฑ์ที่กำหนด(ไม่รับเทียบเท่าปวช., ปวท.และปวส.)

                5.1 หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2544

                                - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน

ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

                                - กลุ่มการสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

                                - กลุ่มการสาระเรียนรู้ต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

                5.2 หลักสูตรนอกโรงเรียนให้ศึกษารายวิชาต่างๆเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนสำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติเทียบเท่าหลักสูตการศึกษาในโรงเรียน

                6. เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

                                6.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

                                6.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

( GPA ) 5 กลุ่มสระคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

- 3 -

                6.3 ผลการสอบ ( A- NET) รหัสวิชา 01-05 , (A-NET) รหัสวิชา 13, 14, 15 สามารถเลือกผลคะแนนสอบครั้งที่ได้สูงสุดของแต่ละรายวิชาในการสอบ A-NET ระหว่างเดือนมีนาคม 2550 ถึงมีนาคม 2552

4. วิธีการรับสมัคร

                5.1 ใช้ชุดสมัครของวิทยาลัยสามรถขอซื้อได้ที่วิทยาลัยหรือdownload ได้ที่ Websiteของวิทยาลัยแต่ละแห่ง

                5.2 สมัครได้ด้วยตนเอง,ไปรษณีย์และอินเตอร์เนตตามที่วิทยาลัยกำหนด โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่แต่ละวิทยาลัยกำหนด

5. องค์ประกอบการคัดเลือก

                1. ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ( GPAX )

                2. ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA ) 5 กลุ่มสารประกอบด้วย ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

                3. ผลการสอบ ( O - NET) รหัสวิชา 01-05  ภาษาไทย,สังคม,ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

                4. ผลการสอบ ( A - NET) รวม 3 วิชา ภาษาอังกฤษ 2, คณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ 2

หมายเหตุ             1. ในการรับสมัคร ตรวจสอบเอกสาร จัดทำข้อมูลคะแนน  การสอบสัมภาษณ์  การประกาศผลสอบคัดเลือก ดำเนินการโดยคณะกรรมการของวิทยาลัย

                                2. รายละเอียดอื่นๆขอให้ผู้สมัครดูWebsiteของวิทยาลัยที่กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอน

                                3. กระทรวงสาธารณสุขไม่มีพันธะผูกพันรับเข้าปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษา   หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หมายเลขโทรศัพท์  

                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี  โทร 0-7728-7816

                วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง  โทร 0-7526-3320-3

                วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก  โทร 0-2525-4147-50