กลับหน้าหลัก
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     กิจกรรมชมรมฯ
     รายชื่อ รพสต. จังหวัดระนอง
     รายงานการประชุม
     คณะทำงาน
     ติดต่อชมรมฯ
     เข้าสู่ระบบ
สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมหมออนามัย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

 

คณะกรรมการบริหาร ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดระนอง


นายวิจิตร ภัทรพรไพโรจน์ ประธานชมรม ฯ
นายพงษ์พันธ์ สาขำ รองประธานชมรม ฯ                 รองประธานฝ่ายบริหาร
นางจุรีวรรณ ชูชาติ รองประธานชมรม ฯ                  รองประธานฝายวิชาการ

ผู้ประสานงานระดับอำเภอ


นายสมนึก แก้วเงิน                                อำเภอละอุ่น
นายปฎิเวธ เพชรทะนันท์                        อำเภอเมือง
นส.วิลาศ นิลยัง                                     อำเภอกระบุรี
นายมนัย ไกรทอง                                  อำเภอกะเปอร์
นายนิศารัตน์ สวนสัน                             อำเภอสุขสำราญ
นางหิรัญญา โกยทอง                            เลขานุการ ชมรม ฯ
นางยุรา เกิดนาทั่ง                                 ผู้ช่วย เลขานุการ ชมรม ฯ
นางปัณชญา เพชรคง                           เหรัญญิก
นายธานินทร์ คชกาญจน์                       ปฏิคม
นางแววมยุรา แก้ววิเศษ                         ประชาสัมพันธ์

     

ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดระนอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง