[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ค้นหาจาก google

  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  
 

ภารกิจหลักของหน่วยงาน
 
          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ประสานนโยบายสุขภาพในระดับอำเภอให้สอดคล้องกับนโยบายระดับจังหวัด เชื่อมโยงการปฏิบัติงานของหน่วยบริการสุขภาพ (รพ.สต.) ในพื้นที่ทั้งระดับอำเภอ ตำบลและองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้บริการทางด้านวิชาการ การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ปฏิบัติงานร่วมกับประชาคมท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาพ  ทำหน้าที่ส่งเสริม ควบคุมป้องกันโรค การให้บริการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ประชาชน
 
           บทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
            ข้อ 21 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
                     (1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
                     (2) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
                     (3) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
                      (4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
                      (5) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
                      (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
วิสัยทัศน์ :  
            เป็นองค์กรด้านบริหารจัดการระบบสุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาวะดี
           
พันธกิจ   
    1. พัฒนาและบริหารจัดการสถานบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
            2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการระบบสุขภาพ
            3. สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม
            4. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
 
 
 
เป้าประสงค์ : 
          เครือข่ายบริการสุขภาพได้มาตรฐาน และประชาชนมีสุขภาวะที่พึงประสงค์
 
ยุทธศาสตร์ :
1. พัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพแบบองค์รวม
           -ขับเคลื่อนและใช้กระบวนการ DHB ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขใน
    พื้นที่
          -พัฒนาระบบบริการเชิงรุกในพื้นที่และเพิ่มการเข้าถึงบริการ สาธารณสุข
โดยจัดระบบทีมหมอครอบครัว
    -พัฒนาคุณภาพบริการตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการในเครือข่าย
   -พัฒนาหน่วยบริการ ตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว
   -พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพ   
 ด้านการบริหารจัดการ
   -พัฒนาการระบบบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาความร่วมมือด้านการสร้างสุขภาพกับองค์กรท้องถิ่น ประชาคม   
 และหน่วยงานองค์กรต่างๆ
    -สร้างและพัฒนา ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย (อสม.,แพทย์พื้นบ้าน,    
  อปท + กองทุนสุขภาพตำบล) ในการดำเนินงานด้านสุขภาพ
    -พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้สามารถดำเนินงานสุขภาพตาม  
  บทบาทที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีคุณภาพ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
    -พัฒนาระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
            -พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ   
             ตอบสนองการดำเนินงานของหน่วยบริการ ยืดหยุ่นตามบริบทและ          
             สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
             -สร้างระบบเฝ้าระวัง และตอบสนองต่อสถานะการเงินการคลัง            
(เพิ่มรายได้, ลดรายจ่ายและลดการสูญเสีย)
5. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการ
     -พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านบริการ ให้มีประสิทธิภาพ (JHCIS)
     -พัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ( EGP ฯลฯ)
 
วัตถุประสงค์:
1. สถานบริการได้มาตรฐานตามเกณฑ์
          2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ
          3. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
          4. ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง

 ค่านิยม (Core Values)
     MOPH - S
       
      M      Mastery                                      เป็นนายตนเอง
      O      Originality                                   เร่งสร้างสิ่งใหม่
      P       People centered approach                 ใส่ใจประชาชน
      H       Humility                                     ถ่อมตนอ่อนน้อม
        k        knowledge                                ความรู้
 
วัฒนธรรม             
       
   เสียสละ ซื่อสัตย์ สามัคคี