[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่น
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 21 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  
 

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ทำหน้าที่ประสานนโยบายสุขภาพในระดับอำเภอให้สอดคล้องกับนโยบายระดับจังหวัด เชื่อมโยงการปฏิบัติงานของหน่วยบริการสุขภาพ (รพ.สต.) ในพื้นที่ทั้งระดับอำเภอ ตำบลและองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้บริการทางด้านวิชาการ การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ปฏิบัติงานร่วมกับประชาคมท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาพ  ทำหน้าที่ส่งเสริม ควบคุมป้องกันโรค การให้บริการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ประชาชน 
           บทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
            ข้อ 21 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
                     (1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
                     (2) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
                     (3) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
                      (4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
                      (5) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
                      (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
           วิสัยทัศน์ :  เป็นองค์กรด้านบริหารจัดการระบบสุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาวะดี
            พันธกิจ   : 1. พัฒนาและบริหารจัดการสถานบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
                             2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการระบบสุขภาพ
                             3. สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม
                             4. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
 
             เป้าประสงค์ :  เครือข่ายบริการสุขภาพได้มาตรฐาน และประชาชนมีสุขภาวะที่พึงประสงค์
 
             ยุทธศาสตร์ : 1. สร้างความเข้มแข็งระบบบริการสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพร่วมบริหารจัดการด้านสุขภาพ
                                  2. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพเชิงรุกอย่างเป็นระบบ
                                  3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการจัดการสุขภาพของตนเองและประชาชน
                                  4. พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการระบบสุขภาพ
 
             วัตถุประสงค์ 1. สถานบริการได้มาตรฐานตามเกณฑ์
                                    2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ
                                   3. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
                                   4. ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง

              ค่านิยม (Core Values)
                       MOPH
                             
                                M      
Mastery                                 เป็นนายตนเอง
                                O      Originality                               เร่งสร้างสิ่งใหม่
                                P       People centered approach    ใส่ใจประชาชน
                                H       Humility                                  ถ่อมตนอ่อนน้อม
 
วัฒนธรรม             
          เสียสละ ซื่อสัตย์ สามัคคี