[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sanchai
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
จากเกาะพยามsanchai
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 19/ก.พ./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
203 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
357 คน
สถิติเดือนนี้
7052 คน
สถิติปีนี้
43271 คน
สถิติทั้งหมด
181639 คน
IP ของท่านคือ 3.214.184.223
(Show/hide IP)

  
ข้อมูลทั่วไป  
 

ลักษณะสำคัญขององค์การ
 
ลักษณะสำคัญขององค์การ คือ ภาพรวมของส่วนราชการ สิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดำเนินงานและความท้าทายสำคัญที่ส่วนราชการเผชิญอยู่
1. ลักษณะองค์การ : คุณลักษณะสำคัญของสวนราชการคืออะไร
ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ
(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของกระทรวงสาธารณสุขในระดับจังหวัดโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ฉบับที่ 5 มาตรา 42 และพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการ ติดตาม กำกับ ควบคุม โรงพยาบาลทั่วไป 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 15 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๒ แห่ง รวมทั้งต้องสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนตามโครงการหลักประกันสุขภาพและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ควบคุมกำกับโรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน ร้านขายยา และสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนทั้งหมด มีหน้าที่บริหารราชการส่วนภูมิภาคในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยขึ้นตรงต่อนายอำเภอเมืองระนอง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง  ภายใต้พันธกิจตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นหนึ่งในราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
                   ๑. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอเมือง
                    ๒. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นทิ่อำเภอ
                   ๓. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
                   ๔. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
                   ๕. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ
ในเขตพื้นที่อำเภอ
                   ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย      
          นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง ยังมีพันธกิจเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรดังนี้คือ
                   1. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ควบคุม กำกับ และประเมินผลอย่างเป็นระบบ
                   2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ ในการบริหารจัดการด้านสุขภาพแบบมืออาชีพ
                   3. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านบริหาร บริการ และวิชาการ
                   4. สร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสุขภาพแบบบูรณาการ
                   5. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่พึงประสงค์
      โดยการจัดระบบบริการสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและคุ้มครองผู้บริโภค โดยดูแลสุขภาพตลอดช่วงอายุ อัตราป่วย/ตาย ลดลง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็ว บริหารจัดการให้สถานบริการสาธารณสุขทั้ง 3 ระดับคือระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ มีการทำงานประสานกันแบบไร้รอยต่อ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบบริการที่มีคุณภาพด้วย HA/DHS–พชอ./รพ.สต.ติดดาว/Service Plan /PMQA ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
 
พันธกิจ ความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร
1.พัฒนาองค์กรให้เอื้อต่อการบริหารจัดการระบบสุขภาพ องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อความสำเร็จทั้งผลการดำเนินงานตามนโยบายและสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนชาวจังหวัดระนอง มีความประหยัดคุ้มทุน โปร่งใส ไม่มีข้อร้องเรียน
2.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ ในการบริหารจัดการด้านสุขภาพแบบมืออาชีพ พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีขีดความสามารถ ลดอัตราการสูญเสียด้านบุคลากร และสร้างภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพแบบยั่งยืน
3.พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านบริหาร บริการ และวิชาการ ส่งมอบระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว อย่างทั่วถึง
4.สร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสุขภาพแบบบูรณาการ กลุ่ม องค์กร ชมรม มูลนิธิ ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อบรรลุความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ ทั้งการร่วมปฏิบัติงาน การสนับสนุน ตลอดจนการบูรณาการทรัพยากร บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
5.ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่พึงประสงค์ ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพตนเอง (Self care) โดยมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  อัตราป่วยและอัตราตายลดลง
(2) วิสัยทัศน์ และค่านิยม
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ  ที่มีมาตรฐานและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
เป้าประสงค์ (Goals) 1. องค์กรมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการระบบสุขภาพแบบบูรณาการ
2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
3. ประชาชนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ มีสุขภาพดีถ้วนหน้า
4. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
5. เจ้าหน้าที่มีความสุข
ค่านิยมร่วม (Core Value) M = Mastery เป็นนายตนเอง
O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P = People Centered Approach ใส่ใจประชาชน
H = Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม
R  = Respect เคารพตนเองและผู้อื่น
อัตลักษณ์ (Identities) ซื่อสัตย์ สามัคคี มีคุณธรรม

 
สมรรถนะหลัก (Competency) 1. มีความสามารถบริหารจัดการระบบสุขภาพแบบบูรณาการ
2. มีความสามารถบริหารจัดการด้านภัยพิบัติ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
3. มีความสามารถด้านการบูรณาการ และประสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย
4. มีความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการด้านสุขภาพ
5. มีความสามารถในการปฏิบัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด่านอาหารและยา


porno izleizmir escortalsancak escortmaltepe escortatasehir eskortkartal escortpendik escortataลŸehir escortatasehir escortgรถztepe escortkadikรถy escortรผmraniye escortanadolu yakasi escortkadikรถy escortgรถztepe escortpendik escortkartal escortkurtkรถy escortkartal escortmaltepe escorttuzla escorttuzla รถgrenci escortLink Anonymizertiktok takipcihayvan sahiplenkรถpek ilanฤฑiลŸ fikirleriyol tarifiprefabrik ev fiyatlarฤฑdomain analysisgiyotin campergolabioklimatik pergolaphp shell downloadhacklinkhacklink panelphp shellphp shellwebmaster forumforum