[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sanchai
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
จากเกาะพยามsanchai
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 19/ก.พ./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
145 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
144 คน
สถิติเดือนนี้
4391 คน
สถิติปีนี้
45638 คน
สถิติทั้งหมด
132875 คน
IP ของท่านคือ 44.201.95.84
(Show/hide IP)

  
ข้อมูลทั่วไป  
 

ลักษณะสำคัญขององค์การ
 
ลักษณะสำคัญขององค์การ คือ ภาพรวมของส่วนราชการ สิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดำเนินงานและความท้าทายสำคัญที่ส่วนราชการเผชิญอยู่
1. ลักษณะองค์การ : คุณลักษณะสำคัญของสวนราชการคืออะไร
ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ
(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของกระทรวงสาธารณสุขในระดับจังหวัดโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ฉบับที่ 5 มาตรา 42 และพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการ ติดตาม กำกับ ควบคุม โรงพยาบาลทั่วไป 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 15 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๒ แห่ง รวมทั้งต้องสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนตามโครงการหลักประกันสุขภาพและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ควบคุมกำกับโรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน ร้านขายยา และสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนทั้งหมด มีหน้าที่บริหารราชการส่วนภูมิภาคในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยขึ้นตรงต่อนายอำเภอเมืองระนอง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง  ภายใต้พันธกิจตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นหนึ่งในราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
                   ๑. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอเมือง
                    ๒. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นทิ่อำเภอ
                   ๓. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
                   ๔. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
                   ๕. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ
ในเขตพื้นที่อำเภอ
                   ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย      
          นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง ยังมีพันธกิจเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรดังนี้คือ
                   1. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ควบคุม กำกับ และประเมินผลอย่างเป็นระบบ
                   2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ ในการบริหารจัดการด้านสุขภาพแบบมืออาชีพ
                   3. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านบริหาร บริการ และวิชาการ
                   4. สร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสุขภาพแบบบูรณาการ
                   5. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่พึงประสงค์
      โดยการจัดระบบบริการสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและคุ้มครองผู้บริโภค โดยดูแลสุขภาพตลอดช่วงอายุ อัตราป่วย/ตาย ลดลง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็ว บริหารจัดการให้สถานบริการสาธารณสุขทั้ง 3 ระดับคือระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ มีการทำงานประสานกันแบบไร้รอยต่อ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบบริการที่มีคุณภาพด้วย HA/DHS–พชอ./รพ.สต.ติดดาว/Service Plan /PMQA ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
 
พันธกิจ ความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร
1.พัฒนาองค์กรให้เอื้อต่อการบริหารจัดการระบบสุขภาพ องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อความสำเร็จทั้งผลการดำเนินงานตามนโยบายและสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนชาวจังหวัดระนอง มีความประหยัดคุ้มทุน โปร่งใส ไม่มีข้อร้องเรียน
2.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ ในการบริหารจัดการด้านสุขภาพแบบมืออาชีพ พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีขีดความสามารถ ลดอัตราการสูญเสียด้านบุคลากร และสร้างภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพแบบยั่งยืน
3.พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านบริหาร บริการ และวิชาการ ส่งมอบระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว อย่างทั่วถึง
4.สร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสุขภาพแบบบูรณาการ กลุ่ม องค์กร ชมรม มูลนิธิ ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อบรรลุความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ ทั้งการร่วมปฏิบัติงาน การสนับสนุน ตลอดจนการบูรณาการทรัพยากร บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
5.ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่พึงประสงค์ ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพตนเอง (Self care) โดยมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  อัตราป่วยและอัตราตายลดลง
(2) วิสัยทัศน์ และค่านิยม
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ  ที่มีมาตรฐานและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
เป้าประสงค์ (Goals) 1. องค์กรมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการระบบสุขภาพแบบบูรณาการ
2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
3. ประชาชนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ มีสุขภาพดีถ้วนหน้า
4. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
5. เจ้าหน้าที่มีความสุข
ค่านิยมร่วม (Core Value) M = Mastery เป็นนายตนเอง
O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P = People Centered Approach ใส่ใจประชาชน
H = Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม
R  = Respect เคารพตนเองและผู้อื่น
อัตลักษณ์ (Identities) ซื่อสัตย์ สามัคคี มีคุณธรรม

 
สมรรถนะหลัก (Competency) 1. มีความสามารถบริหารจัดการระบบสุขภาพแบบบูรณาการ
2. มีความสามารถบริหารจัดการด้านภัยพิบัติ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
3. มีความสามารถด้านการบูรณาการ และประสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย
4. มีความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการด้านสุขภาพ
5. มีความสามารถในการปฏิบัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด่านอาหารและยา